Warunki sprzedaży i korzystania z serwisu

Warunki korzystania z portalu www.woodmizer.pl

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.woodmizer.pl (strona internetowa). Proszę dokładnie zapoznać się z regulaminem na naszej stronie internetowej, który przedstawiono poniżej. Jakiekolwiek korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację regulaminu.

Strona internetowa jest wyłączną własnością firmy Wood-Mizer, a jej celem jest umożliwienie kontaktu z firmą Wood-Mizer i dostarczenie informacji na jej temat wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Określenia „my“, „nasze“, Wood-Mizer i stosowane na tej stronie odnoszą się do firmy Wood-Mizer i wszystkich spółek zależnych.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na to, że wszelkie kwestie wynikające z lub odnoszące się do korzystania ze strony i treści wspomnianej strony internetowej podlegają greckiemu ustawodawstwu. Oznacza ono także zgodę na poddanie się jurysdykcji ateńskich sądów w zakresie wspomnianych kwestii.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszelkie znaki towarowe, charakterystyczne znaki, wzory i znaki („prawa własności intelektualnej“), przedstawione na tej stronie stanowią własność intelektualną firmy Wood-Mizer lub są opublikowane na tej stronie za zgodą ich właściciela, który udzielił firmie Wood-Mizer prawa i upoważnienia do zastosowania wymienionych praw własności intelektualnej. Jakiekolwiek użycie lub reprodukcja któregokolwiek z nich w jakimkolwiek celu za pomocą jakichkolwiek środków jest surowo zabronione i będzie ścigane na mocy odpowiednich przepisów prawa.

Witryny internetowe tworzące stronę internetową wraz z całą ich zawartością (co obejmuje ale nie ogranicza się do na przykład tekstów, grafiki i ścieżek dźwiękowych) są własnością firmy Wood-Mizer lub zawierają materiał, do którego wykorzystania firma Wood-Mizer została upoważniona.

Zabrania się modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania, wyświetlania, odtwarzania, publikowania, udzielania licencji, przesyłania lub sprzedawania jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług i ogólnie wszelkich materiałów, które zdobyto za pośrednictwem tej strony. Część materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej można pobrać lub wydrukować tylko do użytku osobistego lub w celach informacyjnych, jeśli jest to zgodne z prawami autorskimi i innymi przepisami. Zabrania się kopiowania jakiejkolwiek części niniejszej strony internetowej, jej sprzedaży, dystrybucji, modyfikacji lub cytowania w innej pracy bądź publikacji na innej stronie internetowej w celach zarobkowych.

Nic co zostało opublikowane na niniejszej Stronie internetowej nie może zostać zinterpretowane w sposób bezpośredni lub pośredni jako upoważnienie do skorzystania z własności intelektualnej, tekstów, zdjęć, grafiki, ścieżek dźwiękowych lub innych danych firmy Wood-Mizer chronionych przez wyżej wymienione prawa własności intelektualnej.

Dokładne, kompletne i aktualne informacje

Starannie selekcjonujemy i staramy się na bieżąco aktualizować zawartość strony firmy Wood-Mizer, ale nie możemy zagwarantować, że opublikowane na niej informacje są aktualne, kompletne, dokładne, ważne, przydatne i wiarygodne.. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko związane z materiałami zawartymi na niniejszej stronie internetowej.

Dostępność produktów

Odniesienia do jakiegokolwiek produktu lub usługi na tej stronie nie stanowią oferty sprzedaży i nie mogą być interpretowane jako nakłanianie do zakupu wspomnianego produktu lub usługi.

Odpowiedzialność

Wood-Mizer nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie szkody, wydatki lub straty, potencjalnie poniesione przez użytkowników tej strony w wyniku korzystania z wymienionej strony www, niemożności skorzystania z niej i pobierania opublikowanych treści (jeśli dozwolone), włączając jakiekolwiek uszkodzenia komputera użytkownika lub innego mienia użytkownika strony spowodowane przez wirusy komputerowe. Korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność użytkowników.

Wood-Mizer nie ponosi odpowiedzialności za utrzymywanie materiałów i usług opublikowanych na tej stronie ani za poprawność i aktualność zawartych na niej informacji i za aktualizowanie oprogramowania. Wszelkie materiały na tej stronie internetowej mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Użytkownik (jeśli dozwolone przez prawo) zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wood-Mizer i jej partnerów potencjalnie wynikających z korzystania lub dostępu do tej strony.

Linki z innych stron internetowych

Strona ta może zapewnić dostęp do innych stron poza siecią i systemami Grupy Wood-Mizer. Wood-Mizer nie ponosi odpowiedzialności za zawartość strony, dokładność opublikowanych informacji i działanie stron internetowych należących do osób trzecich. Wood-Mizer nie promuje ani nie popiera żadnych produktów lub informacji oferowanych na stronach internetowych osób trzecich potencjalnie odwiedzanych za pośrednictwem tej strony.

Przesyłanie materiałów na stronę internetową

Wszelkie działania, które, według uznania firmy Wood-Mizer, mogą być uznane za niewłaściwe i / lub mogłyby być uznane za niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi tej strony nie są dozwolone, łącznie z, ale nie ograniczając się do dowolnego aktu stanowiącego przesyłania, dystrybucji lub publikacji za pośrednictwem tej strony z zniesławiające, oszczercze, obraźliwe, obraźliwych lub w jakikolwiek sposób z prawem treści lub materiałów, które mogą naruszać prywatność lub prawa osób fizycznych lub ogólnych przepisów prawnych lub plików, które mogą mieć wpływ na nasz profil firmy. Zamieszczanie na tej stronie internetowej plików zawierających wirusy, które mogą zagrozić firmie Wood-Mizer lub innym osobom jest zabronione.

Poufność

Wood-Mizer przywiązuje dużą wagę do ochrony poufności obsługi i upewnić się, że dane osobowe są bezpieczne.

Informacja nie jest wymagana do przeglądania naszej strony prosto-użytkownik może odwiedzić naszą witrynę bez ujawniania swojej tożsamości lub dostarczania formularza danych osobowych. Jeżeli użytkownik dobrowolnie i świadomie nam danych, jednak, jak nazwisko i adres z prośbą o kontakt, będziemy korzystać z takich informacji w odpowiedzi na wniosek lub emisji użytkownika oraz w celu komunikacji z użytkownikiem, w pełnym poszanowaniu jego prywatności.

Ponadto, podczas wizyty na naszej stronie internetowej niektóre zagregowane dane bezosobowe są automatycznie przechowywane na naszych serwerach do zarządzania systemami, celów statystycznych lub jako back-up. Takie dane zawierają nazwę usługodawcy internetowego użytkownika, w niektórych przypadkach jego adres IP, wersję oprogramowania z jego przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego używanego do uzyskania dostępu do naszej witryny, strony internetowej służącej do uzyskania dostępu do naszej witryny, innych miejsc odwiedzanych podczas przeglądania naszej strony i jeśli to możliwe {1}słowa kluczowe użyte do znalezienia naszej strony internetowej.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

SPRZEDAŻY, DOSTAWY I POZOSTAŁYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ Wood-Mizer Polska | Stacjonarne i przewoźne traki taśmowe oraz brzeszczoty Z SIEDZIBĄ W KOLE („SPRZEDAJĄCY”) NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW („KUPUJĄCY”)

I. Zawarcie umowy i złożenie zamówienia

1. Umowa sprzedaży, zamówienia, jak również ewentualne zmiany, ustalenia dodatkowe i pozostałe uzgodnienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym stają się skuteczne dopiero po ich potwierdzeniu ze strony Sprzedającego i po otrzymaniu 20% zadatku, który nie jest zwracany w przypadku wycofania przez Kupującego już przyjętego zamówienia przez Sprzedającego, chyba że postanowi inaczej. potwierdza otrzymanie zadatku na piśmie (w sposób określony w ust. 3 poniżej), potwierdzając m.in. przewidywaną datę dostawy, informacje dotyczące transportu, przewidywaną cenę sprzedaży oraz warunki zapłaty, chyba że postanowi inaczej. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego przyjmuje się, że zamówienie (umowa sprzedaży) nie może ulec zmianie, chyba że i Kupujący uzgodnią inaczej lub otrzyma pisemną informację od Kupującego o omyłkach lub zmianach zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży), a następnie potwierdzi te zmiany na piśmie (w sposób określony w ust. 3 poniżej).

2. W przypadku, gdy Kupujący przedłoży Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży, zamówienia lub jakąkolwiek inną, z którym pozostaje w stałych relacjach gospodarczych, brak niezwłocznej odpowiedzi ze strony nie poczytuje się za przyjęcie oferty.

3. Zamówienia muszą być: (i) złożone na piśmie (np. poprzez faks, telex, list, e-mail); oraz (ii) dokładnie określać zamówione towary lub usługi oraz wskazywać przewidywaną datę dostawy towarów lub usług, chyba że postanowi inaczej. Zamówienia złożone ustnie muszą być potwierdzone na piśmie przez Kupującego w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, chyba że postanowi inaczej.

4. Niniejsze Ogólne Warunki Umów są doręczane Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży (zamówienia), tj. są Kupującemu udostępniane w postaci elektronicznej na stronie internetowej w taki sposób, aby Kupujący mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Zatem, zapewnia Kupującemu łatwy w sensie technicznym i nieograniczony w czasie dostęp do swojej strony internetowej, na której niniejsze Ogólne Warunki Umów zostały zamieszczone, jak również umożliwia Kupującemu swobodne powielanie, kopiowanie i pobieranie treści niniejszych Ogólnych Warunków Umów ze strony internetowej . Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia ze strony Sprzedającego o realizacji dostawy towarów lub usług przyjmuje się, że Kupujący akceptuje i jest związany niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. nie jest związana przez jakiekolwiek inne ogólne warunki umów stosowane przez Kupującego, które różnią się od niniejszych Ogólnych Warunków Umów. W takim przypadku, niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedającego traktowane są jako kontroferta.

II. Ceny i płatności

1. Jeśli i Kupujący nie postanowią inaczej, obowiązują ceny i rabaty, które obowiązywały w dniu dostawy towarów lub usług do Kupującego z uwzględnieniem ustawowego podatku VAT.

2. nie realizuje zamówień, jeśli Kupujący posiada jakiekolwiek nieuregulowane w całości płatności na rzecz Sprzedającego za poprzednie dostawy towarów lub usług, chyba że zadecyduje inaczej na piśmie (w sposób określony w Punkcie I.3 powyżej).

3. Płatności dokonywane są w terminie podanym na fakturze na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Brak zapłaty w powyższym terminie powoduje, że Kupujący znajduje się w zwłoce, chyba że jego świadczenie nie zostanie wykonane z powodu okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

4. Wstrzymanie płatności ze względu na roszczenia wzajemne lub jednostronne potracenie z roszczeniami wzajemnymi jest niedopuszczalne, chyba że roszczenia wzajemne zostały wprost uznane przez Sprzedającego lub zostało wydane prawomocne orzeczenie w tym zakresie.

5. może żądać od Kupującego stosownego zabezpieczenia swoich płatności (niezależnie od żądania zadatku, o którym mowa w Punkcie I.1 powyżej) w zakresie wszelkich dostarczonych przez towarów lub usług.

III. Dostawy

1. Terminy dostaw biegną od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego i po otrzymaniu 20% zadatku (zgodnie z Punktem I.1 powyżej), nie wcześniej niż od momentu ostatecznego uzgodnienia istotnych kwestii wymagających wyjaśnienia między Sprzedającym a Kupującym, chyba że i Kupujący uzgodnią inaczej.

2. Terminy dostawy są każdorazowo określane w zamówieniu, które są potwierdzane przez , chyba że i Kupujący uzgodnią inaczej.

3. Okoliczności, za które Sprzedający odpowiedzialności nie ponosi, takie jak: niemożliwe do uniknięcia zdarzenia losowe oraz inne przeszkody takie jak siła wyższa, spory między pracodawcą a pracownikami oraz inne zakłócenia w zakładzie Sprzedającego lub w zakładach jego poddostawców, jak również opóźnione dostawy ze strony poddostawców uprawniają Sprzedającego do przedłużenia terminu dostawy o okres trwania zakłócenia. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o zaistnieniu i ustaniu tego rodzaju okoliczności oraz wyznaczyć nowy termin dostawy.

4. Dopuszczalne są dostawy częściowe, jeżeli Sprzedający i Kupujący zgodnie to ustalą na piśmie (w sposób określony w Punkcie I.3 powyżej).

IV. Opakowania i wysyłka

1. Towary są odbierane przez Kupującego bezpośrednio w siedzibie w Kole, adres: ul. Nagórna 114, 62-600 Koło, Polska, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inaczej w zamówieniu (umowie sprzedaży). Wysyłka towarów przez do Kupującego odbywa się na koszt Kupującego. W przypadku, gdy towary są wysyłane przesyłką kurierską, i Kupujący ustalą odrębnie zasady dostawy i płatności za takie przesyłki.

2. W przypadku, gdy dostawy są dostarczone do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowa dostawa), Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych ustawą o podatku od towarów i usług w celu wykazania przez wewnątrzwspólnotowej dostawy. W szczególności, Sprzedający może żądać od Kupującego podpisanego i opatrzonego datą potwierdzenia dotyczącego wewnątrzwspólnotowej dostawy zawierającego co najmniej: nazwę i adres odbiorcy, ilość i opis towarów, miejsce i datę odbioru towarów. Jeśli Kupujący nie będzie przestrzegał powyższego obowiązku współpracy, Kupujący będzie odpowiedzialny wobec za wszelkie szkody z tego wynikające, w szczególności zwróci podatek od towarów i usług nałożony na .

V. Gwarancja i rękojmia za wady

1. udziela Kupującemu na swoje produkty gwarancji jakości na podstawie odrębnie wydawanego Kupującemu dokumentu „Warunki Gwarancji” i po przeszkoleniu personelu Kupującego w zakresie użytkowania produktów .

2. Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

2. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umów było nieskuteczne lub nieważne lub stało się takie w przyszłości lub niniejsze Ogólne Warunki Umów nie zawierałaby wszystkich niezbędnych postanowień, wówczas nie narusza to w żaden sposób ważności lub skuteczności Ogólnych Warunków Umów. Zamiast postanowienia nieważnego lub nieskutecznego lub w miejsce postanowienia, którego nie zawarto w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów będzie obowiązywało takie prawnie dopuszczalne postanowienie, które tak dalece jak to możliwe odpowiada temu, do czego dążyły strony lub wedle celu niniejszych Ogólnych Warunków Umów – dążyłyby, gdyby odkryły nieskuteczność lub nieważność danego postanowienia lub też odkryły lukę w regulacji.

3. Sprzedający przechowuje dane osobowe z uwzględnieniem przepisów ustawowych i przetwarza je wyłącznie w związku z zawieranymi umowami sprzedaży (zamówieniami).

4. Wszelkie spory pomiędzy a Kupującym będą rozstrzygane pomiędzy stronami polubownie. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu, spór zostanie niniejszym poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby .